Oproep aan alle Noordwijkers!

Ondertekenen van de petitie VOOR ondersteuning van de gemeente Noordwijk bij het voorstel tot
aanleg van het landschapspark en speeleiland in het middengebied van Noordwijk bij Zwembad
BinnenZee.

WAAROM WILLEN NOORDWIJKERS DE AANLEG VAN EEN LANDSCHAPSPARK EN SPEELEILAND

• De aanleg geeft meer openbare speelmogelijkheden voor de Noordwijkse kinderen in de directe omgeving van omringende woonwijken. Er zijn weinig van dit soort openbare (gratis) speelfaciliteiten in Noordwijk.

• De aanleg geeft meer openbare wandel- en recreatiemogelijkheden in de natuur voor de Noordwijker in de directe omgeving van omringende woonwijken. Er zijn weinig van dit soort (gratis) openbare wandel- en recreatie mogelijkheden in Noordwijk.

• In tegenstelling tot de huidige situatie voldoet het landschapspark en speeleiland veel beter aan de omgevingsbehoefte en uitstraling van de direct aangrenzende woonwijken.

Meer info over dit project is te vinden op: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Noordwijk/0b3927ca-6fcc-48e6-b1ed-4b99178701ab

NADERE MOTIVATIE VAN DE PETITIE AANLEG LANDSCHAPSPARK EN SPEELEILAND

WIJ

Bezorgde burgers van Noordwijk met en zonder kinderen, wandelaars, recreanten en natuurliefhebbers.

CONSTATEREN

• Dat tegen het voorstel van de gemeente Noordwijk tot aanleg van het landschapspark en speeleiland (hierna: Het Park) slechts enkele bewoners uit de wijk Breloftpark en Duineveld bezwaar hebben aangetekend.

• Dat de gemeente Noordwijk in de voorfase van totstandkoming van het plan tot aanleg van Het Park, de inwoners van Noordwijk ruim de kans heeft gegeven tot inspraak en het plan naar aanleiding hiervan op diverse punten heeft aangepast.

• Dat de bezwaarmakers uit de wijk Duineveld niet tegen de aanleg van Het Park an sich zijn maar enkel verplaatsing wensen van de toegangsweg, om eventuele overlast hiervan voor de betreffende bewoners te verminderen. Dit terwijl de gemeente de betreffende bewoners reeds op een groot aantal punten is tegemoet gekomen en de betreffende bewoners al voor de aanschaf van hun woning op de hoogte waren van de aanleg van Het Park.

• Dat de bewoners van de Wijk Duineveld in de lokale pers maar ook op sociale media als belangrijke tegenstanders van de aanleg van Het Park worden beschreven maar dat nader onderzoek leert dat slechts enkele bewoners uitsluitend bezwaar hebben gemaakt tegen de plaats van de geplande toegangsweg naar Het Park en niet tegen de aanleg van Het Park aan sich zijn. Vrijwel alle bewoners van Duineveld zijn juist een groot voorstander van de aanleg van Het Park.

• Dat de bezwaarmakers uit de wijk Breloftpark aanvoeren, dat de aanleg van Het Park als gevolg van de hoge te verwachten parkeerdrukte tot onveilige situaties zou gaan leiden en er onvoldoende parkeercapaciteit zou zijn, zowel in de omgeving van het Zwembad en de Wijk Duineveld maar ook in de wijk Breloftpark. Dit terwijl de gemeente hier vooraf uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan, uit welk onderzoek is gebleken dat de capaciteit voor het verkeer voldoende is. De gemeente verwijst hiervoor onder meer naar de parkeerplaatsen bij het Zwembad en Hockeyvelden. Daarnaast zal de praktijk zijn dat de meeste bezoekers van Het Park te voet dan wel te fiets zullen komen en in vrijwel alle gevallen via De Nieuwe Zeeweg. Dit aangezien aan die kant van het park de meeste woonwijken liggen die gebruik zullen maken van Het Park en dus zeker niet met de auto via het Breloftpark naar het park zullen komen.

• Dat de bezwaarmakers uit het Breloftpark daarnaast aanvoeren dat het Speeleiland tot geluidsoverlast zal leiden voor de wijk Duineveld en de nabije begraafplaats. Vanuit de wijk Duineveld en de (vertegenwoordiging van de) begraafplaats zelf is hierover echter geen enkel bezwaar gekomen. Daarbij komt dat het speeleiland
overigens voldoende ver van zowel de wijk Duineveld als de begraafplaats wordt gerealiseerd. Derhalve kan van geluidsoverlast dus geen sprake zijn.

• Dat de bezwaarmakers uit de wijk Breloftpark inmiddels een petitie zijn gestart waarin wordt gepleit voor het behouden van het “laatste stukje ongerepte natuur in het middengebied van Noordwijk” en de gemeente daarom moet afzien van de aanleg van een speeleiland. Verzocht wordt aan de gemeente het huidige gebied zoveel mogelijk in de huidige vorm te handhaven. Over deze stelling kan worden opgemerkt dat het middengebied in de huidige vorm volstrekt ongepast is in een omgeving met direct aangrenzende woonwijken. Het voldoet niet aan de omgevingsbehoeften en het huidige park oogt onverzorgd omdat er geen onderhoud door de gemeente wordt gedaan. Het gebied nodigt hondenbezitters uit om op grote schaal de uitwerpselen van hun honden achter te laten. De aanleg van Het Park zal deze punten oplossen. Verder heeft de gemeente op basis van voorafgaand onderzoek geconcludeerd dat de natuurwaarde door aanleg van Het Park juist zal toenemen en heeft de gemeente daarnaast ook vastgesteld dat vossen, nachtegalen, vleermuizen en bosuilen op dit moment niet in het huidige middengebied leven.

EN VERZOEKEN

De gemeente Noordwijk zo spoedig mogelijk over te gaan tot de aanleg van het landschapspark en
speeleiland in het middengebied van Noordwijk bij Zwembad BinnenZee, zodat het gebied voldoet aan de
omgevingsbehoeften en de uitstraling van het gebied in lijn ligt met de woonwijken in de directe omgeving.

Ga als volgt naar de website voor het ondertekenen van de petitie VOOR de aanleg van het landschapspark en speeleiland in het middengebied van Noordwijk:

https://voorspeeleiland.petities.nl

IK ONDERTEKEN DEZE PETITIE

De petitie wordt op 18 november 2021 aangeboden aan de gemeente. Graag voor 18 november 2021 de petitie ondertekenen door u maar ook uw huisgenoten. Maak bij voorkeur uw naam en woonplaats met wijk in Noordwijk voor het publiek zichtbaar. Elke stem telt.